Vedtægter for KIF

§1
Navn og hjemsted:
Foreningens navn er ”Kvindelig Idrætsforening, Fredericia” – KIF. Stiftet: 14. marts 1931.
Foreningen har hjemsted i klublokalet, Riddergade 9. Træningsaktiviteter foregår dog i lokaler anvist af kommunen.

§2
Formål
Foreningens
formål er ved gymnastik, idræt og andet kulturelt virke at skabe sundhed, trivsel og fællesskab blandt medlemmerne.

§3
Medlemmer

Som aktive medlemmer kan optages enhver, som kan godkende foreningens vedtægter. Som passive medlemmer kan optages alle, der på denne måde ønsker at støtte foreningen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§4
Kontingent

Kontingentet bestemmes på den ordinære generalforsamling. Dette må dog mindst være det af Fredericia Kommune fastsatte tilskudsberettigede beløb. Ved udmeldelse tilbagebetales kontingentet ikke.

Bestyrelsen har i særlige tilfælde ret til at nedsætte eller fritage for kontingentet.

§5
Bestyrelse

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse.

Generalforsamlingen vælger 6 bestyrelsesmedlemmer samt kasserer, der tilsammen udgør klubbens bestyrelse.

På generalforsamlingen vælges endvidere to suppleanter til bestyrelsen, to bilagskontrollanter og en bilagskontrollantsuppleant, der alle vælges for en etårig periode.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode. Således vælges der i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer og i lige år vælges kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer.

Såfremt den generalforsamlingsvalgte kasserer ønsker at afgå i utide, evt. for at blive et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, skal der vælges ny kasserer ved først komne generalforsamling. Såfremt det sker i et lige år, er det for en etårig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med

  1. formand, næstformand og sekretær

alternativt

  1. formandskab, bestående af 2 af de valgte bestyrelsesmedlemmer samt sekretær. Hvervet som kassere kan ikke forenes med hvervet som medlem af formandskabet.

Såfremt a) benyttes har formand og kassere tegningsret for foreningen og såfremt b) benyttes har formandskabet og kassere tegningsretten.

Valgbar til bestyrelsen er man såfremt man i tiltrædelsesåret er 14 år eller derover og har tilknytning til foreningen gennem medlemskab, instruktørgerning eller forældre til eller barn af et medlem af foreningen. Ved indtrædelse i bestyrelsen registreres man som aktiv medlem af foreningen

§6

Billagskontrollanterne skal hvert år inden generalforsamlingen, gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningen er til stede.

Billagskontrollanterne har i øvrigt til enhver tid ret til at efterse beholdninger og bogholderi.

§7
Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og skal bekendtgøres med 14 dages varsel i de lokale balde. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1) Valg af dirigent
2) Aflæggelse af beretning
3) Forelæggelse af det kontrollerede regnskab
4) Behandling af indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af​​

a: kasserer
​b: bestyrelsesmedlemmer
​c: suppleanter
​d: bilagskontrollanter
​e: bilagskontrollantsuppleant

7) Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. Passive medlemmer her ikke stemmeret. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 14 år, har stemmeret. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflerhed (over halvdelen), dog kræves der til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Ved alle personvalg skal der være skriftlig afstemning såfremt blot en at forsamlingen ønsker det, eller hvis der er flere kandidater. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det mødte antal.

§8
Ekstraordinær generalforsamling.

3. april mindst en fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det med motiveret dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes snarest muligt og seneste 6 uger efter, begæring herom er fastsat. Indkaldelse sker på samme måde som til den ordinære generalforsamling.

§9
Foreningens midler.
Foreningens midler må kun anvendes til foreningens formål. Regnskabsåret er kalenderåret.

§10
Ansvarlighed

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse ud over kontingentforpligtelsen.

§11
Vedtægtsændring og opløsning af foreningen.

Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske på den ordinære generalforsamling.

Foreningen kan kun opløses på en dertil indvarslet generalforsamling, når 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt, og når 2/3 af disse stemmer derfor. Såfremt der ikke er mødt 2/3, indkaldes til en ny generalforsamling, der da er beslutningsdygtig. Ved eventuel opløsning af foreningen skal foreningens aktiver/passiver gå til humanitære formål.

Vedtægterne er senest revideret den 3. april 2019